กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พ.ย. 2532 - 31 พ.ค. 2534 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จ.สกลนคร อาจารย์ 1
1 มิ.ย. 2534 - 31 ส.ค. 2535 โรงเรียนกวางโจนศึกษา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ก.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2540 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2540 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล