กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกนกลักษณ์ จันทศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8799006
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค. 2527 - 31 ธ.ค. 2530 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู 2
1 ม.ค. 2531 - 12 มี.ค. 2531 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู 2
13 มี.ค. 2531 - 30 เม.ย. 2539 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 พ.ค. 2539 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 14 พ.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
15 พ.ค. 2549 - 29 ก.ย. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
30 ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล