กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมยุรีย์ บัวดอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6314241
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ธ.ค. 2522 - 31 ธ.ค. 2527 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ม.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2532 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2532 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 17 ธ.ค. 2549 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
18 ธ.ค. 2549 - 20 เม.ย. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
21 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล