กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5486227
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ธ.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2534 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2534 - 14 ก.ย. 2538 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
15 ก.ย. 2538 - 30 ก.ย. 2539 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2539 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค.2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล