กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปัทมาพร ดำรงแดน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2043215
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2556 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 พ.ค. 2538 - 31 มี.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 30 เม.ย. 2550 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู
1 พ.ค. 2550 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
25 ม.ค. 2551 - 5 ก.ย. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
6 ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล