กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา พงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 (2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9771384
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 ก.ย. 2523 - 31 ธ.ค. 2524 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย ครู2
1 ม.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2528 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ครู2
1 ต.ค. 2528 - 30 พ.ย. 2531 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย อาจารย์ 1
1 ธ.ค. 2531 - 30 มิ.ย. 2537 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ก.ค. 2537 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล