กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุฑาทิพย์ แสงเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.4 (3)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8768436
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 14 พ.ค. 2527 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาจารย์ 1
15 พ.ค. 2527 -30 เม.ย. 2532 โรงเรียนเมืองพญาแล อาจารย์ 1
1 พ.ค. 2532 - 14 ก.พ. 2538 โรงเรียนเมืองพญาแล อาจารย์ 2
15 ก.พ. 2538 -23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 -31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 12 ส.ค. 2552 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
13 ส.ค. 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล