กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9760064
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ย. 2531 - 30 พ.ย. 2536 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร อาจารย์ 1
1 ธ.ค. 2536 - 15 ก.ย. 2539 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อาจารย์ 1
16 ก.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2539 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2539 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล