กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การวัดผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5793660
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 การวัดผลการศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 พ.ค. 2530 - 21 ต.ค. 2531 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา จ.นครราชสีมา ครู 2
22 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2538 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2538 - 30 พ.ย. 2540 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา จ.นครราชสีมา อาจารย์ 2
1 ธ.ค. 2540 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านนาฝาย อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 14 พ.ค. 2549 โรงเรียนบ้านนาฝาย ครู
15 พ.ค. 2549 - 16 ส.ค. 2552 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
17 ส.ค. 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล