กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8702555
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 คณิตศาสตร์ (คบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ธ.ค. 2548 - 26 ธ.ค. 2550 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ครูผู้ช่วย
27 ธ.ค. 2550 - 4 ม.ค. 2552 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ครู
5 ม.ค. 2552 -ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล