กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4 (3)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7201717
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 ส.ค. 2520 - 30 พ.ค. 2524 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู2
31 พ.ค. 2524 - 30 เม.ย. 2533 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 พ.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2539 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2539 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล