กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษ์/อังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2470749
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษ์/อังกฤษ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2527 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 ก.ย. 2521 - 30 มี.ค. 2525 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู2
31 มี.ค 2525 - 30 ก.ย. 2533 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2533 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 31 มี.ค. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
1 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล