กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอน่ง คุ้มคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2595788
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
2540 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิธีการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 ก.ค. 2529 - 30 เม.ย 2531 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จ.นครราชสีมา ครู2
1 พ.ค. 2531 - 31 ม.ค. 2535 โรงเรียนวัดประชานิมิตร จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
1 ก.พ. 2536 - 30 ก.ย. 2537 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2537 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 30 มี.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
31 มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล