กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปภัสสร ถวิลหวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2470994
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค. 2526 - 30 มี.ค. 2529 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ. ชัยภูมิ ครู2
31 มี.ค. 2529 - 31 ต.ค. 2530 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ. ชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 พ.ย. 2530 - 30 ก.ย. 2535 โรงเรียนหนองหานวิทยา จ. อุดรธานี อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2535 - 14 ธ.ค. 2541 โรงเรียนหนองหานวิทยา จ. อุดรธานี อาจารย์ 2
15 ธ.ค. 2541 - 31 มี.ค. 2543 โรงเรียนคอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 เม.ย. 2544 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 17 ธ.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
18 ธ.ค. 2549 - 30 มี.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
31 มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล