กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมณกฤษ อิ่มวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1248478
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 30 เม.ย. 2525 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ครู2
1 พ.ค. 2525 - 30 มี.ค. 2528 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ครู2
31 มี.ค. 2528 - 30 พ.ย. 2534 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2534 - 30 พ.ย. 2535 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2535 - 30 พ.ย. 2546 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล