กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนราจิตร มาตรไตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7197347
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 วิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2556 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 30 เม.ย. 2527 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ครู 2
1 พ.ค. 2527 - 30 มี.ค. 2528 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู 2
31 มี.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2535 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2535 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
23 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 -31 มี.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
1 เม.ย. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล