กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเสาวณีย์ ผดุงพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2038069
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 วิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ส.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2525 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู 2
1 ต.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2532 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2548 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2548 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล