กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกชัย บัวรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8640010
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2556 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ก.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2546 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 9 มิ.ย. 2548 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ครู
10 มิ.ย. 2548 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ครู
1 ก.พ. 2549 - 30 พ.ย. 2549 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ครูชำนาญการ
1 ธ.ค. 2549 - 20 มิ.ย. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
6 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล