กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2628903
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2556 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2537 - 30 ก.ย. 2538 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2538 - 31 มี.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ครู
1 ก.พ. 2549 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ครูชำนาญการ
25 ม.ค. 2551 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล