กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมควร ลีโนนอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5722652
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ฟิสิกส์ (ค.บ.) สถาบันราชภัฎเทพสตรี
2556 บริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 ต.ค. 2548 - 16 ต.ค. 2550 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ครูผู้ช่วย
17 ต.ค. 2550 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ครู
25 ม.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล