กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0446370
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
15 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล