กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา เรืองพีระกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9765626
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 วิทยาศาสตร์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 ส.ค. 2534 - 14 ส.ค. 2538 โรงเรียนรังงามวิทยา อาจารย์ 1
15 ส.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2546 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาจารย์ 1
1 ต.ค.2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครู
1 ก.พ. 2549 - 13 พ.ย. 2551 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครูชำนาญการ
14 พ.ย. 2551 - 20 มิ.ย. 2554 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
21 มิ.ย. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล