กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2344412
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ภาษาไทย (ค.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2531 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2531 - 6 ก.ค. 2540 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาจารย์ 2
7 ก.ค. 2540 - 14 มิ.ย. 2543 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาจารย์ 3
15 มิ.ย. 2543 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาจารย์ 3
24 ธ.ค. 2547 - 31 มี.ค. 2549 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครู
1 ธ.ค. 2549 - 15 มี.ค. 2553 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
16 มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล