ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 44,000,000 ล้านบาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 8