กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโคมทอง ทองประสม
ครู คศ.4(3)

นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ
ครู คศ.3(2)

นางโศภิต แตงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครู คศ.3

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู คศ.1

นายสุรัติ ศรีชำนาญ
ครู คศ.3

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครู คศ.3(2)

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครู คศ.3

นางมยุรีย์ บัวดอก
ครู คศ.3

นางธัญธร ชัยเนตร
ครู คศ.3

นางปัทมา ดำรงแดน
ครู คศ.2

นางอัจฉรา พงษ์จันทร์
ครู คศ.3 (2)

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครู คศ.2

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครู คศ.1

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวรา เกือหนุน
ครูอัตราจ้าง

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ

นางสาวนลินญา บุญหรรษา
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา ประสานสาย

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครูผู้ช่วย

นายสมนึก เนียมไธสง

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร