ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1614058
Page Views 4436334
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโคมทอง ทองประสม
ครู คศ.4(3)

นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ
ครู คศ.3(2)

นางโศภิต แตงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครู คศ.3

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู คศ.1

นายสุรัติ ศรีชำนาญ
ครู คศ.3

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครู คศ.3(2)

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครู คศ.3

นางมยุรีย์ บัวดอก
ครู คศ.3

นางธัญธร ชัยเนตร
ครู คศ.3

นางปัทมา ดำรงแดน
ครู คศ.2

นางอัจฉรา พงษ์จันทร์
ครู คศ.3 (2)

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครู คศ.2

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครู คศ.1

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวรา เกือหนุน
ครูอัตราจ้าง

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ

นางสาวนลินญา บุญหรรษา
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา ประสานสาย

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครูผู้ช่วย

นายสมนึก เนียมไธสง

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร