กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ
ครู คศ.3(2)

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครู คศ.3

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครู คศ.3

นางโศภิต แตงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางอัจฉรา พงษ์จันทร์
ครู คศ.3 (2)

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครู คศ.3

นางธัญธร ชัยเนตร
ครู คศ.3

นางปัทมาพร ดำรงแดน
ครู คศ.3

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครู คศ.3(2)

นางจิตติมา เตมินทร์
ครู คศ.3

นายสมนึก เนียมไธสง
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย์
ครู คศ.2

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู คศ.1

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครู คศ.1

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครู คศ.1

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร
ครู คศ.1

นางนลินญา ชัยพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์ ถ้ำกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำนวล เทศทอง
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐวรา เกือหนุน
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรัญญา ประสานสาย
ครูอัตราจ้าง