กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโศภิต แตงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญธร ชัยเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมาพร ดำรงแดน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครู คศ.3(2)

นางจิตติมา เตมินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมนึก เนียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย์
ครูชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครู

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครู

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร
ครูชำนาญการ

นางนลินญา ชัยพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์ ถ้ำกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย
ครู

นางน้ำนวล เขียวสวาท
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณิตศา อินทร์ชีลอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวปรียานุช คำมี
ครูผู้ช่วย