กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุจิตรา สุรนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสำเริง วงศ์ยะรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสุชาติ ทักขิโน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นายกฤษฏา สวัสดิ์ศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายนคร แสงทอง
ครู

นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงห์บูลย์
ครู

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครู

นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครูชำนาญการ