กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุจิตรา สุรนิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระชัย รังสิยานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายสำเริง วงศ์ยะรา
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์
ครู คศ.3

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสุชาติ ทักขิโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นายกฤษฏา สวัสดิ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายนคร แสงทอง
ครู คศ.1

นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงห์บูลย์
ครู คศ.1

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครู คศ.1