กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนคร แสงทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ ทักขิโน
ครูชำนาญการ

นางสาวปวีนุช เมฆฉาย
ครูชำนาญการ

นายกฤษฏา สวัสดิ์ศรี
ครู

นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงห์บูลย์
ครู

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครู