กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุจิตรา สุรนิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระชัย รังสิยานนท์
ครู คศ.3

นายสำเริง วงศ์ยะรา
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์
ครู คศ.3

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครู คศ.3

นายสุชาติ ทักขิโน
ครู คศ.2

นายกฤษฏา สวัสดิ์ศรี
ครู คศ.1

นายนคร แสงทอง
ครู คศ.1

นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงห์บูลย์
ครูผู้ช่วย

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครูผู้ช่วย