กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุจิตรา สุรนิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระชัย รังสิยานนท์
ครู คศ.3

นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์
ครู คศ.3

นายสำเริง วงศ์ยะลา
ครู คศ.3

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครู คศ.3

นายสุชาติ ทักขิโน
ครู คศ.1

นายกฤษฏา สวัสดิ์ศรี
ครู คศ.1

นายหัสนัย คำศรี

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นายนคร แสงทอง