การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525764
Page Views 4204528

นางสุจิตรา สุรนิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระชัย รังสิยานนท์
ครู คศ.3

นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์
ครู คศ.3

นายสำเริง วงศ์ยะลา
ครู คศ.3

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครู คศ.3

นายสุชาติ ทักขิโน
ครู คศ.1

นายกฤษฏา สวัสดิ์ศรี
ครู คศ.1

นายหัสนัย คำศรี

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นายนคร แสงทอง