กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจตุพร ชาดง
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ครู คศ.3

นางสาววรารัตน์ กาหลง
ครู คศ.3

นางวาสนา โภคาแสง
ครู คศ.2

นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง
ครู คศ.2

นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดบง
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ พื้นชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณพร เทียนไชย
ครูผู้ช่วย

นายพิชญุตม์ ขวัญพูล
ครูผู้ช่วย