กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวัลย์ อุดมตะคุ
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ครู คศ.3

นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
ครู คศ.3

นางจตุพร ชาดง
ครู คศ.3

นางวาสนา โภคาแสง
ครู คศ.3

นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ พรประทุม
ครูผู้ช่วย