กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวัลย์ อุดมตะคุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางจตุพร ชาดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววรารัตน์ กาหลง
ครู คศ.3

นางวาสนา โภคาแสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง
ครู คศ.2

นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดบง
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ พื้นชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณพร เทียนไชย
ครูผู้ช่วย

นายพิชญุตม์ ขวัญพูล
ครูผู้ช่วย