กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3704692
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ภาษาไทย (ค.บ.) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
2556 บริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค. 2549 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ครูผู้ช่วย
25 ม.ค. 2551 - 14 พ.ค. 2551 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
15 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล