กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมานิตา สมรรถชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชยา พรสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครูชำนาญการ

นางกันยนา ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิรธนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นายอธิคม ศรีใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ เติมผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐวุฒิ ชัยภัย
ครูผู้ช่วย