กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุวดี จอกสถิตย์
ครู คศ.4(3)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปทุมมา ล้นเหลือ
ครู คศ.4 (3)

นางรัชยา พรสันเทียะ
ครู คศ.3

นางสารภี สืบนุการวัฒนา
ครู คศ.3(2)

นางมานิตา สมรรถชัย
ครู คศ.3

นางสาวมัทนา พองชัยภูมิ
ครู คศ.3(2)

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครู คศ.3

นายณรงค์ พรสันเทียะ
ครู คศ.3

นายอิศรา พบแก้ว
ครู คศ.3

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นายสุริวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
ครู คศ.3

นางกัลยาณี ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
ครู คศ.3 (2)

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครู คศ.2

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครู คศ.1

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครู คศ.2

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครู คศ.2

นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
พนักงานราชการ

นาวสาวศิริรัตน์ นาคสะเกตุ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
ครู คศ.3

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นางกันยนา ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิรธนา
ครูผู้ช่วย

นายพุฒินันท์ อุตสาหพานิช
ครูอัตราจ้าง