กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมานิตา สมรรถชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชยา พรสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ เติมผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิรธนา
ครูผู้ช่วย