กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมานิตา สมรรถชัย
ครู คศ.3

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครู คศ.3

นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์
ครู คศ.3

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครู คศ.3

นางรัชยา พรสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายณรงค์ พรสันเทียะ
ครู คศ.3

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครู คศ.2

นายสุริวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
ครู คศ.3

นางกัลยาณี ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
ครู คศ.3 (2)

นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
ครู คศ.3

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครู คศ.3

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครู คศ.2

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครู คศ.1

นางกันยนา ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิรธนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นายอธิคม ศรีใส
ครู คศ.2