กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุวดี จอกสถิตย์
ครู คศ.4(3)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมานิตา สมรรถชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/11

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครู คศ.3

นางรัชยา พรสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายณรงค์ พรสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุริวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางกัลยาณี ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบุญเพ็ง ทาท่าหว้า
ครู คศ.3 (2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/14

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางกันยนา ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิรธนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นายอธิคม ศรีใส
ครู คศ.2