กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสุ จอกสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครูชำนาญการ

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)

นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชฎาพร ปักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครูชำนาญการ

นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครูชำนาญการ

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครู

นายสุรเดช พลหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชยวัตร์ โสมาบุตร
ครู

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์
ครูผู้ช่วย

นายประเสริฐ บุญร่วม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพล อยู่ภักดี
ครูชำนาญการ

นางสาวนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทพร งีสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิตวรรณ บำรุงกลาง
ครู