กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสุ จอกสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครู คศ.2

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)

นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ครู คศ.3

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครู คศ.3

นางชฎาพร ปักษา
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครู คศ.2

นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครู คศ.1

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครู คศ.1

นายสุรเดช พลหาญ
ครู คศ.3

นายชยวัตร์ โสมาบุตร
ครู คศ.1

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครู คศ.2

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวไวทย์ญานี ศริรังฆานนท์
ครูผู้ช่วย

นายประเสริฐ บุญร่วม
ครู คศ.3

นายเอกพล อยู่ภักดี
ครู คศ.2

นางสาวนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง
ครูผู้ช่วย