กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสุ จอกสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑาทิพย์ แสงเพชร
ครู คศ.4 (3)

นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครู คศ.3

นายเชษฐา เรืองพีระกุล
ครู คศ.3

นายชรินทร์ มาบจะบก
ครู คศ.4 (3)

นางกุสุมา ชำนาญศรี
ครู คศ.4 (3)

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)

นางสุวรรณ์ บำรุงกลาง
ครู คศ.3

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครู คศ.3

นางชฎาพร ปักษา
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครู คศ.2

นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครู คศ.1

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครูผู้ช่วย

นายสุรเดช พลหาญ
ครู คศ.2

นายณัฐพล โสมาบุตร
ครู คศ.1

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครู คศ.2

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวไวทย์ญานี ศริรังฆานนท์
ครูผู้ช่วย