ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587498
Page Views 4385040
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสุ จอกสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑาทิพย์ แสงเพชร
ครู คศ.4 (3)

นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครู คศ.3

นายเชษฐา เรืองพีระกุล
ครู คศ.3

นายชรินทร์ มาบจะบก
ครู คศ.4 (3)

นางกุสุมา ชำนาญศรี
ครู คศ.4 (3)

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)

นางสุวรรณ์ บำรุงกลาง
ครู คศ.3

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครู คศ.3

นางชฎาพร ปักษา
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครู คศ.2

นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครู คศ.1

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครูผู้ช่วย

นายสุรเดช พลหาญ
ครู คศ.2

นายณัฐพล โสมาบุตร
ครู คศ.1

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครู คศ.2

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวไวทย์ญานี ศริรังฆานนท์
ครูผู้ช่วย