การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525741
Page Views 4204505
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางญานี (ชิ้น) บุณยินทุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2481 - 2488
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี เลชประทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2488 - 2489
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเวียงวัฒน์ คชเสนี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2489- 2494
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละม้าย คำพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2594 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา เกษโพนทาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ บุษปวัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ชัยเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวงษ์ชัย ชนะชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายฉกรรจ์ แน่นอุดร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย คำพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2556 - 3 เมษายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน