กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประเสริฐ บึงอ้อ
ครูชำนาญการ

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย พลปาน
ครูชำนาญการพิเศษ