การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525728
Page Views 4204485

นายโสโชค สู้โนนตาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายสุริยา นาคะพงษ์
ครู คศ.3

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครู คศ.2

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครู คศ.3

นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ครู คศ.1

นายวันชัย พลปาน
ครู คศ.1