กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโสโชค สู้โนนตาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายสุริยา นาคะพงษ์
ครู คศ.3

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครู คศ.2

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครู คศ.3

นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ครู คศ.1

นายวันชัย พลปาน
ครู คศ.1