กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครู คศ.3

นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครู คศ.2

นายวันชัย พลปาน
ครู คศ.2

นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ครู คศ.1