กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครู คศ.3

นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครู คศ.2

นายวันชัย พลปาน
ครู คศ.2