กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประเสริฐ บึงอ้อ
ครู

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครูชำนาญการ

นายวันชัย พลปาน
ครูชำนาญการ