วิสัยทัศน์ / คติพจน์
วิสัยทัศน์
"ภายในปี  2559  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
คติพจน์
"ปัญญา  มารยาท   สะอาด   สามัคคี"