งานแนะแนว

นางดวงสมร คะณาเนปะ
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
ครู คศ.3

นางสหัทยา ฉวีชัย
ครู คศ.3

นางเพชรา ถิ่นชีลอง
ครู คศ.3