งานแนะแนว

นางดวงสมร คะณาเนปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางเพชรา ถิ่นชีลอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา โชติเสน
ครู