กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอน่ง คุ้มคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตอพล
ครู คศ.3

นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
ครู คศ.4 (3)

นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์
ครู คศ.3

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครู คศ.3

นางปภัสสร ถวิลหวัง
ครู คศ.3

นางผาณิต ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์
ครู คศ.3

นางวลิดา ชาวนา
ครู คศ.3

นางปิฎกศร ศรีจำปา
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครู คศ.2

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครู คศ.2

นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครูผู้ช่วย