การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525755
Page Views 4204519

นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตอพล
ครู คศ.3

นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
ครู คศ.4 (3)

นายเอน่ง คุ้มคง
ครู คศ.3

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครู คศ.3

นางประทานพร ถวิลหวัง
ครู คศ.3

นางผาณิต ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครู คศ.2

นางวลิดา ชาวนา
ครู คศ.3

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครูผู้ช่วย