กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอน่ง คุ้มคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตอพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางผาณิต ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์
ครู คศ.3

นางวลิดา ชาวนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางปิฎกศร ศรีจำปา
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครู คศ.2

นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวรรณี ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ