กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตอพล
ครู คศ.3

นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
ครู คศ.4 (3)

นายเอน่ง คุ้มคง
ครู คศ.3

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครู คศ.3

นางประทานพร ถวิลหวัง
ครู คศ.3

นางผาณิต ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครู คศ.2

นางวลิดา ชาวนา
ครู คศ.3

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครูผู้ช่วย