กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอน่ง คุ้มคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตอพล
ครู คศ.3

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครู คศ.3

นางผาณิต ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์
ครู คศ.3

นางวลิดา ชาวนา
ครู คศ.3

นางปิฎกศร ศรีจำปา
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอรสา นูโพนทอง
ครู คศ.3

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครู คศ.2

นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอก
ครู คศ.1

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครู คศ.1

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณี ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ