กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิภาจิตร บัวรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7634283
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2551 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พ.ย. 2536 - 30 มิ.ย. 2537 รร.บุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1
1 ก.ค. 2537 - 6 ต.ค. 2546 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
7 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 15 ส.ค. 2548 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู
16 ส.ค. 2548 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ.ชัยภูมิ ครู
1 ก.พ. 2549 - 30 ก.ย. 2553 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จ.ชัยภูมิ ครูชำนาญการ
1 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล