กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
                                                                                               นายวิจิตร ชิณศรี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นายสุริวัฒน์   ชุ่มนาเสียว
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงิน
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางสาวธัญพร   เกิดศิริ
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางธัญธร  ชัยเนตร
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบัญ
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางกัลยาณี   ฝาชัยภูมิ
ครู ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางสางกฤติมา โชคโชติวัต
ครู ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
                                                                นางสาวประภาพร ศรีขวาพา 
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นาวนภัสวรรณ ทาจันทร์
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่งานสาบรรณ
กลุ่มบิรหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
นางประนอม   พรหมมณี
ลูกจ้างประจำ