พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

 
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป  และเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดทำโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันกับนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายหรือนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ
4. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้  ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม  เป็นพลเมืองดีและค่านิยมที่พึงประสงค์  ร้อยละ  99
6. ผู้เรียนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีไทย  และความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ
7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
8. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ  มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม  ICT  เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
9. โรงเรียนมีกลุ่มงานส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการวิจัย
10. มีระบบบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
11. นำระบบ  ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง