กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุขสันต์ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน