กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายเอกชน อุดมวงค์
รองผู้อำนวยกาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานอำนวยการวิชาการ
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการวิชการ
กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอน
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอน
งานส่งเสริมวิชการ
นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชการ
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล