กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายเอกชน  อุดมวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการวิชาการ
นางสมจิตต์  เต็งชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน-วัดผลและเทียบโอน
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์