กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์
นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
นางเจือจันทน์   ญาติสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายไกลาศ สวงโท
นายไกลาศ   สวงโท
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางปัทมาพร ดำรงแดน
นางอรอนงค์ เหิกขุนทด

นายธนวัฒน์ มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายไตรวิทย์ ขุยชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานรับ-ส่งเอกสาร