กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมควร ลีโนนอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนราจิตร มาตรไตร
ครู คศ.3

นายพิสิทธิ์ ภาษี
ครู คศ.3

นางเสาวณีย์ ผดุงพล
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ บุญประคอง
ครู คศ.3

นางรัตนา เรืองพีระกุล
ครู คศ.3

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครู คศ.3

นายเอกชัย บัวรอด
ครู คศ.3

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครู คศ.3

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครู คศ.2

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครู คศ.3

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครู คศ.3

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครู คศ.2

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครู คศ.1

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครู คศ.2

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครู คศ.2

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครู คศ.1

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครู คศ.2

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
ครู คศ.3

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครู คศ.3

นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครู คศ.1

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ

ภาคภูมิ ขจรภพ
ครูผู้ช่วย