การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525738
Page Views 4204502

นายสมควร ลีโนนอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนราจิตร มาตรไตร
ครู คศ.3

นายพิสิทธิ์ ภาษี
ครู คศ.3

นางเสาวณีย์ ผดุงพล
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ บุญประคอง
ครู คศ.3

นายมณกฤษ อิ่มวิเศษ
ครู คศ.3(2)

นางรัตนา เรืองพีระกุล
ครู คศ.3

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครู คศ.3

นายเอกชัย บัวรอด
ครู คศ.3

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครู คศ.3

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครู คศ.2

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครู คศ.3

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครู คศ.3

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครู คศ.2

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครู คศ.1

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครู คศ.2

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครู คศ.2

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครู คศ.1

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครู คศ.2

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
ครู คศ.3

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครู คศ.3

นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครู คศ.1

นายบุญเริง ลบบำรุง

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดารัตน์ เพชล้ำ