กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมควร ลีโนนอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนราจิตร มาตรไตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิสิทธิ์ ภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ บุญประคอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา เรืองพีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นายเอกชัย บัวรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครูชำนาญการ

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครูชำนาญการ

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครูชำนาญการ

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ

นางกันยนา ภักดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครู

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครูชำนาญการ

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครูชำนาญการ

นายอธิคม ศรีใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครู

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ชัยภัย
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ครู

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครูชำนาญการ

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครู

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครู

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครู

นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ
ครู

ภาคภูมิ ขจรภพ
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงษ์ พระชัย
ครูผู้ช่วย