กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมควร ลีโนนอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนราจิตร มาตรไตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายพิสิทธิ์ ภาษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางเสาวณีย์ ผดุงพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางกรรณิการ์ บุญประคอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นายมณกฤษ อิ่มวิเศษ
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัตนา เรืองพีระกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายเอกชัย บัวรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครู คศ.3

นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายบุญเริง ลบบำรุง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดารัตน์ เพชล้ำ