กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมควร ลีโนนอด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนราจิตร มาตรไตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิสิทธิ์ ภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ บุญประคอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา เรืองพีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกชัย บัวรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครูชำนาญการ

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครู

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครูชำนาญการ

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครูชำนาญการ

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครู

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครูชำนาญการ

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ครู

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครูชำนาญการ

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครู

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครู

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครู

นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ
ครู

ภาคภูมิ ขจรภพ
ครูผู้ช่วย