กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเลอลักษณ์ เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0698587
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ชีววิทยา (ค.บ.) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
2552 การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 ธ.ค. 2542 - 1 ต.ค. 2544 โรงเรียนบางเชือกหนัง อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2544 - 31 มี.ค. 2546 โรงเรียนบ้านสะพานยาว อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 9 มิ.ย. 2548 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ครู
10 มิ.ย. 2548 - 17 ธ.ค. 2549 โรงเรียนกระพี้ดอนขวาง ครู
18 ธ.ค. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
14 ธ.ค. 2554 - 24 เม.ย. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
25 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล