กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5959088
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2555 การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 พ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูผู้ข่วย
1 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล