กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมนัส ศรีเฉลิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4172374
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
2556 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
7 ธ.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2554 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู
1 ต.ค. 2554 - 31 มี.ค. 2555 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล