กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวประนอม จงจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7799075
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 เคมี (ค.บ.) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 มิ.ย. 2541 - 31 พ.ค. 2545 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม อาจารย์ 1
1 มิ.ย. 2545 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อาจารย์ 1
24 ธ.ค. 2547 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ครู
25 ม.ค. 2551 - 30 เม.ย. 2552 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล