กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2625318
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล