กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0621429
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 เคมี (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2556 วิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 มิ.ย. 2534 - 21 ธ.ค. 2535 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อาจารย์ 1
21 ธ.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2545 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2548 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2548 - 31 มี.ค.2549 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ครู
1 เม.ย. 2549 - 31 มี.ค. 2551 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู
1 เม.ย. 2551 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล