กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8711169
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 ต.ค. 2548 - 16 ต.ค. 2550 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
17 ต.ค. 2550 - 24 ม.ค. 2551 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ ครู
25 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล