กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวารุณี อินทรบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2612019
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 เคมี (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ก.ย. 2536 - 31 ม.ค. 2545 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยยาคม อาจารย์ 1
1 ก.พ. 2545 - 30 ก.ย. 2546 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2546 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2549 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ครู
1 ก.พ. 2549 - 3 พ.ค. 2549 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ครูชำนาญการ
4 พ.ค. 2549 - 23 ก.ย. 2552 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
23 ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล