กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7388716
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ส.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2540 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2540 - 31 มี.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 1
1 เม.ย. 2547 - 23 ธ.ค. 2547 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาจารย์ 2
24 ธ.ค. 2547 - 30 เม.ย. 2549 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครู
1 พ.ค. 2549 - 13 มี.ค. 2554 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการ
14 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล